Hotărâri recente

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA VAMA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de lucrări de interes local pe anul 2014, ce vor fi executate de persoanele apte de muncă conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 

Consiliul local al comunei Vama, judeţul Suceava

Având în vedere:

-          expunerea de motive a domnului Baltag Nicolai, primar al comunei Vama, judeţul Suceava;

-          raportul compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

-          raportul de avizare al comisiilor nr.1,2,3 din cadrul Consiliului local Vama

Ţinând cont de prevederile art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, art.28 alin.2 lit.a, alin.3 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2011;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d, alin.6, lit.a, pct.2, art.45 alin.1 art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă planul de lucrări de interes local pe anul 2014, ce vor fi executate de persoanele apte de muncă conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul comunei Vama, prin compartimentul de asistenţă socială, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Constantin Istrate

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI,

Doina Cernat

VAMA, 31.01.2014

Nr.7

.

.

Anexa

Lucrări de interes local programate pentru a fi efectuate cu persoanele apte de muncă, beneficiari cu ajutor social conform legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare

 1. Igienizarea localităţii, căilor de comunicaţie, cursurilor de apă şi liziera pădurilor.
 2. Toaletizarea arborilor de pe marginea străzilor, din parcuri , văruirea arborilor, a capetelor de pod şi podeţe.
 3. colectarea PET-urilor, DEEE şi a deşeurilor de hârtie şi carton.
 4. Curăţarea zăpezii de pe trotuare şi căile de acces.
 5. Tăiat, despicat şi aşezat lemne în magaziile la sediul primăriei, şcolilor şi grădiniţelor.
 6. curăţat şanţuri şi rigole.
 7. decolmatat cursurile de apa prin îdepărtarea resturilor vegetale(crengi, capete de lemn, etc.).
 8. golit coşurile stradale, strâns deşeurile din staţiile de transport în comun.
 9. aşternerea pe platforma drumurilor comunale a materialelor de întreţinere (pietriş, piatră spartă).
 10. Curăţarea prin spălare a indicatoarelor rutiere.
 11. cosirea vegetaţiei de pe marginea străzilor.
 12. tunderea periodică a gardului viu.
 13. curăţenie în sălile căminului cultural (spălat pardoseala, geamurile).
 14. Întreţinerea spaţiilor verzi, măturat trotuarele.
 15. Confecţionarea de coşuri şi măturoaie.

.

.

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA VAMA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea  numărului de asistenţi personali pentru anul 2014
 

Consiliul local al comunei Vama, judeţul Suceava

 Având în vedere:

-          expunerea de motive a domnului Baltag Nicolai, primar al comunei Vama, judeţul Suceava;

-          raportul compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

-          raportul de avizare al comisiilor nr.1, din cadrul Consiliului local Vama

Ţinând cont de prevederile art.6 alin.2 din H.G.nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d, alin.6, lit.a, pct.2, art.45 alin.1 art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă un număr de 31 asistenţi personali pentru anul 2014.

Art.2. Primarul comunei Vama, prin compartimentul de asistenţă socială, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 Constantin Istrate

 CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI,

Doina Cernat

VAMA, 31.01.2014

Nr.6

.

.

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA  VAMA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea drepturilor băneşti aferente decontării navetei cadrelor didactice pentru luna decembrie 2013

Consiliul local al comunei Vama, judeţul Suceava;

Având în vedere :

-          expunerea de motive prezentată de domnul Baltag Nicolai, primar al comunei Vama ;

-          raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

-          avizul Comisiilor nr.1,2 din cadrul Consiliului local al comunei Vama, judeţul Suceava;

-          adresa nr.79 din 16.01.2014 a Şcolii gimanziale „Iorgu G. Toma” Vama;

-          prevederile art.105 alin.2 lit.f din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi art.1 şi 2 din Instrucţiunile nr.2 din 17.02.2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice ale Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi sportului;

În temeiul art. 36, alin.2 lit.d, alin 6 lit.a pct.1, art. 45, art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

       Art. 1. Se aprobă drepturile băneşti aferente decontării navetei cadrelor didactice, care-şi desfăşoară activitatea la Şcoala Generală „Iorgu G. Toma” Vama , pentru luna decembrie 2013 , în cuantum de 422 lei.

       Art.2. Primarul comunei Vama va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 Constantin Istrate

 CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI,

Doina Cernat

VAMA, 31.01.2014

Nr.5

.

.

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA VAMA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local pe anul 2014

Consiliul local al comunei Vama, judeţul Suceava;

Având în vedere:

-          raportul prezentat de domnul Baltag Nicolai, primar al comunei Vama;

-          raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

-          raportul Comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului local al comunei Vama;

Ţinând cont de prevederile art.13, art.19 alin.1 lit.a, art.58 alin.1 lit.a, art.71 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a, art.115 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă bugetul local pe anul 2013 conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă estimările pentru anii 2014, 2015, 2016.

Art.3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral şi parţial din venituri proprii conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă utilizarea excedentului secţiunii de funcţionare a bugetului aferent anului 2012 în sună de 109.648,77 lei pentru anul 2013 la secţiunea dezvoltare a bugetului, la cap.70.02.71 (gospodărire comunală).

Art.5. Se aprobă listele obiectivelor de investiţii pentru anul 2013.

Art.6. Se aprobă numărul de personal permanent şi temporar, precum şi salariile de bază conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul comunei Vama, prin compartimentul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Constantin Istrate

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI,

 Doina Cernat

VAMA, 31.01.2014

Nr.4

.

.

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA VAMA

CONSILIUL LOCAL

 H O T Ă R Â R E
privind încheierea execuţiei bugetare pentru anul 2013
 

 Consiliul local al comunei Vama, judeţul Suceava

Având în vedere:

 • raportul prezentat de domnul Baltag Nicolai, primar al comunei Vama, judeţul Suceava;
 • raportul compartimentului financiar-contabil, taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
 • raportul de avizare al comisiei nr.1  pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului local al comunei Vama;

Ţinând cont de prevederile art.57 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 HOTĂRĂŞTE:

            Art.unic.  Se aprobă încheierea execuţiei bugetare pentru anul 2013, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        Constantin Istrate

 CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI,

Doina Cernat

VAMA, 31.01.2014

Nr.3

.

.

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA VAMA

CONSILIUL LOCAL

 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul comunei Vama

Consiliul local al comunei Vama, judeţul Suceava;

 Având în vedere:

-          expunerea de motive prezentată de domnul Baltag Nicolai, primar al comunei Vama, judeţul Suceava;

-          raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

-          raportul comisiei nr.1, 3 din cadrul Consiliului local al comunei Vama;

Ţinând cont de prevederile  O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.650/2002 pentru aprobarea O.G. nr.99/2000; H.G. nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr.99/2000; H.G. nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu completările şi modificările ulterioare; art.268 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu completările şi modificările ulterioare; O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art.36 alin.2 lit.d, art.45 alin.1, art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul comunei Vama, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre..

Art.2. Primarul comunei Vama prin compartimentul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Daniel Ilie Istrate

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI,

 Doina Cernat

 VAMA, 09.01.2014

Nr.2

.

.

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA VAMA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea utilizării definitive a sumei de 73.761,77 lei lei din excedentul anului 2013 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

 Consiliul local al comunei Vama, judeţul Suceava;

 Având în vedere:

-          raportul domnului domnul Baltag Nicolai, primar al comunei Vama, judeţul Suceava;

-          raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

-          raportul comisiei nr.1 din cadrul Consiliului local al comunei Vama;

Ţinând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b, alin.4  lit.a, art.45 alin.2 lit.a, art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă utilizarea definitivă a sumei de 73.761,77 lei din excedentul anului 2013 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.

Art.2. Primarul comunei Vama prin compartimentul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

  Daniel Ilie Istrate

 CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI,

 Doina Cernat

 VAMA, 09.01.2014

Nr.1