Dispoziții recente

 

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

 

 Nicolai Baltag, Primarul comunei Vama, judeţul Suceava;

In temeiul art.39 alin.1 şi art. 68 alin.1 şi art.115alin.1 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

DISPUN:

Art.1-Consiliul local al comunei Vama, judeţul Suceava, se convoacă în şedinţă ordinară în ziua de 31.01.2014, ora 9.00, în sala de şedinţe a Primăriei comunei Vama, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa extraordinară a  Consiliului local Vama din data de 31.01.2014.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente decontării navetei cadrelor didactice pentru luna decembrie 2013. Iniţiator: Primar, Nicolai  Baltag
  3. Proiect de hotărâre privind stabilirea apartenenţei la domeniul privat a unor imobile. Iniţiator: Primar, Nicolai  Baltag
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Vama, judeţul Suceava. Iniţiator: Primar, Nicolai  Baltag
  5. Cereri.
  6. Diverse.

Art.2-Secretarul comunei Vama, doamna Cernat Doina,  va comunica prezenta dispoziţie persoanelor interesate.

 PRIMAR,

 Nicolai Baltag

Avizat pentru legalitate:

SECRETARUL COMUNEI,

 Doina Cernat

 Vama, 21.02.2014

Nr.18

 

 DISPOZIŢIE
privind delimitarea şi stabilirea sediilor secţiilor de votare  în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European  din anul 2014
 

 

Nicolai Baltag, Primar al comunei Vama, judeţul Suceava

Având în vedere prevederile art.I, pct.2, alin.2, art.IV pct.5 din O.U.G. nr.4/2014, art.18 alin.6 din Legea nr.35/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art.63 alin.2, art. 68 alin.1 şi art. 115 alin. 1 lit a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

 DISPUN:

          Art.1. Se delimitează şi se stabilesc sediile secţiilor de votare  în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014 , conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

            Art.2. Secretarul comunei Vama va urmări aducerea la cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii.

 PRIMAR,

Nicolai Baltag

 Avizat pentru legalitate:

SECRETARUL COMUNEI,

 Doina Cernat

 VAMA, 24.02.2014

Nr.19