Proiecte în dezbatere publică

proiect

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA  VAMA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea drepturilor băneşti aferente decontării navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2014

 

Consiliul local al comunei Vama, judeţul Suceava;

Având în vedere :

-          expunerea de motive prezentată de domnul Baltag Nicolai, primar al comunei Vama ;

-          raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

-          avizul Comisiilor nr.1,2 din cadrul Consiliului local al comunei Vama, judeţul Suceava;

-          adresa nr.272 din 21.02.2014 a Şcolii gimanziale „Iorgu G. Toma” Vama;

-          prevederile art.105 alin.2 lit.f din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi art.1 şi 2 din Instrucţiunile nr.2 din 17.02.2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice ale Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi sportului;

În temeiul art. 36, alin.2 lit.d, alin 6 lit.a pct.1, art. 45, art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

       Art. 1. Se aprobă drepturile băneşti aferente decontării navetei cadrelor didactice, care-şi desfăşoară activitatea la Şcoala Generală „Iorgu G. Toma” Vama , pentru luna ianuarie 2014 , în cuantum de 475 lei.

       Art.2. Primarul comunei Vama va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

INIŢIATOR:

PRIMAR,

Nicolai Baltag

Avizat pentru legalitate:

SECRETARUL COMUNEI,

Doina Cernat

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente decontării navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2014
 

Subsemnatul Baltag Nicolai, primar al comunei Vama, judeţul Suceava, am iniţiat acest proiect de hotărâre urmare adresei nr.272 din 21.02.2014 şi înregistrată la instituţia noastră la nr.1314 din 21.01.2014 a Şcolii gimnaziale „Iorgu G. Toma” Vama, prin care ne solicită, în baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, decontarea sumei de 475 lei, ce reprezintă cheltuielile aferente navetei  cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2014.

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să analizaţi şi să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma prezentată.

 PRIMAR,

Nicolai Baltag

 

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente decontării navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2014

Subsemnata Marcuş Mariana Lăcărmioara, inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului, faţă de proiectul de hotărâre iniţiat, vă fac cunoscut că acesta se încadrează în prevederile legale în vigoare, astfel că potrivit prevederilor art.105 alin.2 lit.f din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 din bugetele locale se asigură finanţarea pentru decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice. De asemenea, art.2 din Instrucţiunile nr.2 din 17.02.2011 privind decontarea cadrelor didactice, Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune lunar, spre aprobare consiliului local drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuielile de deplasare.

Având în vedere aceste prevederi legale, propun aprobarea proiectului de hotărâre prezentat de iniţiator.

 INSPECTOR,

Mariana Lăcrămioara Marcuş